П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Тарифа № 1  
 Тарифа № 1

ТАРИФА № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 1996 г., доп., бр. 2 от 1997 г., изм., бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г., бр. 69 от 2004 г., бр. 94 от 2005 г.)
/изм., бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г., бр. 39 от 26.05.2009 г., в сила от 01.07.2009 г./
 
 
 Такси, събирани от съдилищата:
 
 9.
За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер
 
12 лв.
12.
 
При обжалване пред по-горен съд и по молби за отмяна се събират такси в половин размер върху обжалваната част.
 
14.
За частни жалби по наказателни дела от частен характер
5 лв.
15.
По молби за реабилитация, когато се образува дело
6 лв
19.
За издаване на:
 
 
а) заповед, удостоверение, включително свидетелство за съдимост
5 лв
 
б)препис от документи
2 лв
 
ако преписът е повече от една страница за всяка следваща по
1 лв.
 
в) фотокопие от документи за всяка страница по
0,10 лв.
 
ако фотокопието е повече от 50 страници за всяка следваща по 
0,07лв.

 

ТАРИФА за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК)
Приета с ПМС № 38 от 27.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 22 от 28.02.2008 г., в сила от 1.03.2008 г.,
доп., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 30.05.2008 г.
 
Такси, събирани в съдебното производство :
Чл. 11.  
По молба за издаване на изпълнителен лист, както и в случаите на служебно издаване на такъв
 
5 лв.
Чл. 23.
По молба за издаване на документ се събира такса, както следва:
 
 
            1. на удостоверение
5 лв.
 
                  2. на препис от документ
2 лв.
 
ако преписът е повече от една страница за всяка следв. по
1 лв.
 
                  3. на фотокопие на документ за всяка стр. по 
0,10 лв.
 
ако фотокопието е повече от 50 стр. за всяка следв.по
0,07 лв.
 


гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР