П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Представяне и юрисдикция  
 Представяне и юрисдикция

       Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.

         Военно-правосъдните органи са съставна част от съдебната система в Република България. Те са:

 • Военно-апелативен съд – София;
 • Военен съд – София;
 • Военен съд – Пловдив;
 • Военен съд – Сливен.


         Върховният касационен съд осъществява върховен съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите от всички съдилища.

         Районът на компетентност на Военен съд – Пловдив обхваща териториторията на:

 • Пловдивска област;
 • Пазарджишка област;
 • Хасковска област;
 • Старозагорска област;
 • Кърджалийска област;
 • Смолянска област.

        На Военен съд – Пловдив са подсъдни делата за престъпления, осъществени на посочената по-горе територия, извършени от: 

 1. военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България ;
 2. генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства;
 3. резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв;
 4. гражданските лица на служба в Министерството на отбраната, в Българската армия и в структурите на подчинение на министъра на отбраната, в Националната служба за охрана и в Националната разузнавателна служба при или по повод изпълнение на службата им.
  На военните съдилища са подсъдни и делата за горните престъпления, в осъществяването на които са участвали и граждански лица.

      Воененният съд разглежда: наказателно-общ характер дела, наказателно-административни дела, наказателно-частен  характер дела, частно-наказателни дела и административни дела по ЗОВС на Република България.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР