П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Съдебни актове    НОХД/НЧХД 2018  
 Постановени съдебни актове по наказателни дела и наказателни дела с частен характер през 2018г. от Военен съд - Пловдив.
НОХД/НЧХД 2018 година

Съдебни актове

 

Вид дело, №   и година   

 Престъпления   

Военен съдия Председател на съдебен състав 

  Резултат 

нохд 161/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212, ал.1, алт.1,.. и чл.66   НК 

Председател:     капитан Луков

Присъда №1 от 09.01.2018 г. Мотиви  от 13.02.2018 г. 

нчхд 59/2017

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.130, ал.2  НК 

 Военен съдия:    майор Влашева

Протокол №2 от 10.01.2018 г.

нохд 160/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.4, ... и чл.66, ал.1   НК 

Председател:    полк. Катрев

Присъда №2 от 19.01.2018 г. Мотиви  от 19.01.2018 г.

нохд 194/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т4,.. и чл.78а   НК 

Председател:    полк. Спасов

Присъда №3 от 08.02.2018 г. Мотиви  от 12.02.2018 г. 

нохд 200/2017

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т4,.. и чл.80, ал.1, т.5   НК 

 Военен съдия:    полк. Катрев

Присъда №4 от 12.02.2018 г. Мотиви  от 12.02.2018 г. 

нохд 209/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.3, пр.4, б."а"... и чл.66, ал.1   НК 

Председател:    полк. Спасов

Протокол №1 от 15.02.2018 г.

нохд 5/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1... и чл.66, ал.1   НК 

Военен съдия     капитан Луков

Протокол №2 от 08.03.2018 г.

нохд 22/2018

Гл. VIII. Престъпления против ДДО - чл.304б, ал.1, пр.1, чл.26 и чл.66, ал.1 НК 

Председател:    майор Влашева

Присъда №5 от 26.03.2018 г. Мотиви  от 25.04.2018 г.

нохд 4/2018

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.148, ал.1, т.1  НК 

  Военен съдия:         майор Влашева

Присъда №6 от 16.04.2018 г. Мотиви  от 03.05.2018 г.

нохд 245/2016

Гл. XIII. Военни Престъпления   - чл.387, ал.4, ... и чл.66, ал.1   НК 

 Военен съдия:    полк. Шопов

Присъда №7 от 19.04.2018 г. Мотиви  от 12.06.2018 г.

нохд 120/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.339, ал.1 и чл. 338, ал.1   НК 

Председател:    полк. Катрев

Присъда №8 от 10.05.2018 г. Мотиви  от 30.05.2018 г.

нохд 21/2018 Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т4,.. и чл.78а   НК Председател:    полк. Спасов

Присъда №9 от 11.05.2018 г. Мотиви  от 29.05.2018 г.

нохд 33/2018

Гл. XIII. Военни Престъпления   - чл.381, алт.2, пр.1 ... и чл.55, ал.1. т.1   НК 

Военен съдия:    полк. Спасов

Присъда №10 от 16.05.2018 г. Мотиви  от 31.05.2018 г.

нохд 62/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1... и чл.66, ал.1   НК 

 Военен съдия:    полк. Катрев

Протокол №3 от 07.06.2018 г.

нохд 34/2018 Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.216, ал.4,.. и чл.78а   НК

 Военен съдия:    полк. Шопов

Присъда №11 от 02.07.2018г. Мотиви  от 16.07.2018 г. 

нохд 207/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.3, пр.2, б."б", пр. 1 и чл.66   НК 

Председател:     капитан Луков

Присъда №12 от 04.07.2018 г. Мотиви  от 26.07.2018 г.

нохд 313/2015

Гл. XIII. Военни Престъпления   - чл.387, ал.3, ... и чл.26, ал.1   НК 

Председател:    полк. Спасов

Присъда №13 от 19.07.2018 г.
Мотиви  от 08.05.2019 г.

нохд 63/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.1, б."в" и чл.66   НК 

Председател:    полк. Спасов

Присъда №14 от 31.07.2018 г.
Мотиви  от 03.09.2018 г.

нохд 162/2017

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1,  и чл.66, ал.1   НК 

 Военен съдия:    полк. Катрев

Присъда №15 от 01.08.2018г. Мотиви  от 23.08.2018 г.

нохд 90/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1,  и чл.66, ал.1   НК 

 Военен съдия:    полк. Катрев

Протокол №4 от 19.09.2018 г.

нохд 70/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.3,  и чл.66, ал.1   НК 

 Военен съдия:     капитан Луков

Протокол №5 от 28.09.2018 г.

нохд 86/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.3,  и чл.66, ал.1   НК

Военен съдия:         майор Влашева

Протокол №6 от 15.10.2018 г.

нохд 193/2017

Гл.II. Престъпления против личността  - чл.144, ал.3  НК 

Председател:    майор Влашева

Присъда №16 от 23.10.2018г. Мотиви  от 15.11.2018 г.

нохд 100/2018

Гл. V. Престъпления против собствеността - чл.212б, ал.1, т4,.. и чл.78а   НК

Председател:     капитан Луков

Присъда №17 от 03.12.2018г. Мотиви  от 02.01.2019 г. 

нохд 201/2017

Гл. VI. Престъпления против стопанството - чл.234, ал.1, алт.2 НК и чл.304 НПК

Председател:    полк. Спасов

Присъда №18 от 05.12.2018г. Мотиви  от 28.01.2019 г.

нохд 104/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343, ал.1,  б. "в"  и чл.66, ал.1   НК

Председател:     подп. Влашева

Присъда №19 от 17.12.2018г. Мотиви  от 10.01.2019 г.

нохд 113/2018

Гл. XI. Общоопасни Престъпления   - чл.343б, ал.1,  и чл.66, ал.1   НК

Военен съдия:         подп. Влашева

Протокол №7 от 17.12.2018 г.гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР