П Военен съд
ловдив
 Бързи 
Връзки
Ok
Военен съд - Пловдив
Представяне и юрисдикция
Председател
Съдии
История
Организационна структура
График на съда
Вътрешни правила
Съдебни актове
Годишни доклади
Профил на купувача
Тарифа № 1
Съдебни заседатели
Съдебни бланки
Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт
Свободни работни места
Декларации по ЗПУКИ на съдебните служители
Предложения / оплаквания
 Декларации по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт  
 Д Е К Л А Р А Ц И И
по чл.195, ал.1 от Закона за съдебната власт на основание § 23 от ПЗР на ЗИД на ЗСВ – ДВ бр.32 от 19.04.2011 г.


Полковник Асен Шопов  


     Полковник Румен Катрев 


Полковник Стойко Спасов 


Майор Величка Влашева 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Пловдив ул. „Д-р Г.М.Димитров” № 28, тел. 032/ 621 242  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР